Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Reakses

08/07 GARVAN MAIREAD
20/06 Doederik
Miêr...

Forums

23/05 Anoniem
22/05 derek
22/05 derek
08/04 Anoniem
07/03 Anoniem
29/08 Anoniem
Miêr...
Den boek ba deze site!

LinksGet Firefox

Aentwaerpse numeriek

De getallen in et Aentwaerps:
 • 1 = iên
 • 2 = twiê
 • 3 = drei
 • 4 = vier
 • 5 = vijf
 • 6 = zes
 • 7 = zeve(n)
 • 8 = acht
 • 9 = nege(n)
 • 10 = ting
 • 11 = elf [èlëf]
 • 12 = twelf [twèlëf]
 • 13 = daerting
 • 14 = viêrting
 • 15 = vöfting / vefting [véfting]
 • 16 = zesting
 • 17 = zeveting
 • 18 = achtting
 • 19 = negeting
 • 20 = twintig
 • 21 = iênentwintig
 • 22 = twiêëntwintig
 • 23 = dreiëntwintig
 • 24 = vierentwintig
 • 25 = vijfentwintig
 • 26 = zesentwintig
 • 27 = zevenentwintig
 • 28 = achtentwintig
 • 29 = negenentwintig
 • 30 = daertig
 • 40 = viêrtig [Fiêrtëch]
 • 50 = vöftig [Föftëch] / veftig [Féftëch]
 • 60 = zestig [Séstëch]
 • 70 = zevetig [Seevëtëch] of [Seeftëch]
 • 80 = taggetig [taggëtëch]
 • 90 = negetig [neegëtëch] of [neechtëch]
 • 100 = onderd [ongdërt]
 • 1,000 = duzend
 • 10,000 = tingduzend
 • 100,000 = onderdduzend
 • 1,000,000 = e miljoeng
 • 1,000,000,000 = e miljaer

Vör 40 en 50 geld zjust gelak in 't Ollands da' de begin-v as [f] wörd uitgesproken in 40 en 50 zelf, mor gewoên as [v] in 41-49 en 51-59. Veurbelde:
 • 42 = twiêënviêrtig [twiêënViêrtëch]
 • 56 = zesenvöftig [zézënVöftëch]

Vör 60 en 70 geld, oek wer zjust gelak in 't Ollands, da' de begin-z altijd as [s] wörd uitgesproke, oek in 61-69 en 71-79. Veurbelde:
 • 61 = iênënzestig [iênënSéstëch]
 • 75 = vijfenzevetig [vijvënSeevëtëch]

De rangtelwoorden in et Aentwaerps:
 • 1e = iêste
 • 2e = twidde / twiêde
 • 3e = darde
 • 4e = virde
 • 5e = vöfde / vefde [véfdë]
 • 6e = zesde
 • 7e = zeveste [zeevëstë]
 • 8e = achste
 • 9e = negeste [neegëstë]
 • 10e = tingde
 • 11e = elfste [èlëfstë]
 • 12e = twelfste [twèlëfstë]
 • 13e = daertingde
 • 14e = viêrtingde
 • 15e = vöftingde / veftingde [véftingdë]
 • 16e = zestingde
 • 17e = zevetingde
 • 18e = achttingde
 • 19e = negetingde
 • 20e = twintigste
 • 30e = daertigste
 • ...
 • 100 = onderdste [ongdërtstë]
 • 1,000 = duzendste [duuzëntstë]
12 reakses (recentste iêst)
Grytolle 29 juni 2010, 07:32
'k zal 't tóevugen a'k trug in Gent zen, dan kan ek oêk zing wad a' der miêr in de numeriek van aentwaerps idioticon stoh
Krommenaas 28 juni 2010, 21:50
yep da mag ier vermeld wörre

't is alted gewoên et rangtelwoord + s
Grytolle 28 juni 2010, 21:47
ma da lekt mij dus iet vör ne numeriek
Doederik 28 juni 2010, 15:07
klikt is oep oe woordjes en dan zulde zing da' ze der al instaan ;) (allez, iêstes en twiddes toch)

Oek al is uit nen boek geleze (TISL?) "twids", "dards" mor ik ken z' alliën mor meh -es.
Grytolle 27 juni 2010, 20:22
iêstes/twiddes/dardes/... kome?


'k denk da leen zoiet zee vandaag toengs da we kaartte
Doederik 3 ogustus 2009, 21:31
ik ken zelf oek alliën mor "taggetig" mor bà Smout zag ek toevallig "tachetig" mè een /ch/. Mor daar mutte me ni per se oep bouwe natuurlak, mor toch von ek tachetig iig wel een duidelake spelling terwijl da' ge toch aangefd da' der een /ë/-ke tusse mut. Mor as uitspraak lekt taggetig mij inderdaad oëk wel d' iënigste juste modaern Aentwaerpse.
Krommenaas 3 ogustus 2009, 18:35
hm tachetig ken ek ni mor taggetig wel, da's zelfs beter, dus 'k gon 't gewoên vervange
Doederik 3 ogustus 2009, 18:16
bà tachtig mss nog de vermelding da-g-et as taggetig of tachetig wörd uitgesproke? of ge kun et vör et aentwaerps mss zelfs beter as tachetig schrijven oek dan.
Doederik 6 juni 2009, 10:34
ik vin fefteg en zo ook wel 'beter' as föfteg maar da hoorde ek iig minstes eve veel toen as ek int middelbaar zat
Krommenaas 6 juni 2009, 10:04
vöftig en veftig komen allebei voor. veftig staad al in de woordenboek maar moet hier idd ook bij, idem voor vefting en vefde. will fix.

ö en ó typen: hangd af van uw toetsenbordconfiguratie, normaal mag da meh AZERTY geen probleem zijn. in het ergste geval kunde 't typen meh alt-0243 en alt-0246 (alt ingedrukt houden en rechts op uw numeriek klavier de cijfers typen).
haloewie 6 juni 2009, 02:52
Wat moet ik doen om in deze kader een ö te schrijven? Ik heb een ¨ en o ingetikt. Moet ik de óe ook knippen en plakken of kan dat op een andere manier? De ó staat niet op mijn klavier of toetsenbord.
haloewie 6 juni 2009, 02:45
Ik heb blijkbaar nog niet alle bladzijden van den antwerps.be-boek doorbladerd.

vöftig staat mij eigenlijk niet aan. Waarom mag het geen feftig [fèftëch)zijn? en vevde of vefde? 50 wordt in het Antwerps niet met een doffe e (ö) uitgesproken, wel met de e van vet. Ik hoop dat ik niet de enige ben, die dat vind.

De klinker in 50 en 60 is toch dezelfde! feftig en sestig.
vöfting moet dan volgen. Vefting. Vroeger was het tfiertig, tfeftig en tsestig, tseevetig en taggetig, waarschijnlijk ook tneegetig.
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
 • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
 • aa = de platte a van naam en baard
 • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
 • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
 • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
 • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!