Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Platte moppen in 't dialect
pag. 1 2
28 juni 2009, 16:35
Dennoman
Den titel zegget zelf zekers?

Vertelt mor wa goei moppen in 't dialect, da's goe vee as ge noggis oep café goa.

Twië ouw mennekes zitten ip een banksken in 't park en ze klappen over heulle jeugd en hoe goe da ze toen wel ni weere.
"Joenge," zeet den iëne, "ge mist is weete. Toen as de mâne vrieger rechtston, toen kostek doa ne vollen iëmer woater oanhange."
"Da's nog niks," zeet den andere, "toen as de mâne vrieger rechtston, kostek doa e breekâzer van viëtien dik overploeën."
"Goddoemme," zeet den iëne, "en na zoë nimieje zeker?"
"Nieje," zeet den andere, "gen force nimieje in men èrmen è."
28 juni 2009, 17:04
Krommenaas
hehe
28 juni 2009, 18:37
Grytolle
Vertold öt 't Zweeds mag oêk oop ek :D

Manneke 1: Wette wad een blondine zeed as ze ne groête zie?
Manneke 2: Nee :O
Manneke 1: Da weet ekik ;)


(dees mop daenkt eur grappig'ad veural on de riêsem blondine-moppe wörvan et punt is da' ze stoem zen)
28 juni 2009, 18:41
Krommenaas
'k snap ze ni :(
28 juni 2009, 18:50
Grytolle
't is zoê'n reeks grödsel-moppe..
- Hur får man plats med fyra blondiner på en stol?
- Man vänder stolen uppochner.

-Oe kunde vier blondines oep iêne stóel late zitte?
-Ge zet 'm oep z'ne kop


-Varför säger inte blondinen något medan hon har sex?
- Hennes mamma har sagt åt henne att inte prata när hon har munnen full.

-Wöroem zeed de blondine niks terwijl da' ze seks eh?
-Eur moéder eed eur gezee da' ze ni mag prate meh eure mond vol


Dus wanniêr Manneke 2 "Wette wad een blondine zeed as ze ne groête zie?" oêrd, denkt 'em da 't nog e grödsel is, en wild 'em et grappig aentwoord oêre, dus ij zeed "Nee!". Dan zeed den iêste "Da weet ekik!"


Edit:
Hur dränker man en blondin?
- Lägg en spegel på botten av en pool.

-Oe kund' een blondine doeng verdrinke?
-Legd ne spiegel op den bodem van ne pool.
28 juni 2009, 21:09
Dennoman
Ne kerel die jist ne moto hee gekocht, krègt van de verkoëper ne groëte pot vaseline mee vee 't zoadel soepel te haave.
Ip ne gegeven dag rejt em mè zenne moto oep e landweggeske en hâ hee zoeveel plezier dattem zenne naft ni in 't oëg hodt. Zenne moto valt stil en hâ dâft em vuts tot oan een boerderaake. Hâ klopt doa ip de dee en den boer doet ope.
"Joa, ik hem hie nog wel e jerrycanneke naft neeve de schier stoan, mo kom, 't goa pessies slecht weer wenne, et allegâ e patatje mee."
Dieje motard mee no binne.
"Welle hemme mor iëne regel hie oan toafel: der weunt gezwege. Degiëne die ze bakkes opetrekt, mit den afwas doen."
Zelle zitte doa en dieje motard kèkt is no de dochter van diejen boer. Die pâst bâ zen âge: "da's fâtelek wel een lekkere brok zenne, en ze meege hie toch niks zegge oan tafel, dus..." en hâ pakt die doa ne kieje goe op toafel vee de oêge van dienen boer en zen vrâ.
Dan kèkt em nor 't wâf van dienen boer en hâ zee: "die mag er godverdimme ok nog zen zelle" en hij pakt ze ok ne kië goe ip tafel.
Noadattem terig goan zitten is, zietem dat boate begint mee regene.
"Verdoemme," zeetem tege zen âge, "me zoadel" en hâ pakt zenne pot vaseline en stoa recht.
Woaroep den boer zee: "IK ZAL DEN AFWAS WEL DOEN!!!"
28 juni 2009, 23:59
Doederik
Die hem ek oët wel is geleze in Rooie Oortjes as ek klènder was peis ek.
Aanmerkinge, is et ni "degene" ipv degiëne?
En zoal ipv zoadel?


En Krommenaas, da bedoeld da' gij der ginne groëte hed. (of da' ge nog noët een blontje hed gehad naturelijk)

Grytolle, "blondine"-moppe wörre hier miëstal mè "dom blontje" vertòld. :-)
29 juni 2009, 09:42
Krommenaas
Doederik (28 juni 2009, 23:59)
En Krommenaas, da bedoeld da' gij der ginne groëte hed. (of da' ge nog noët een blontje hed gehad naturelijk)

aaaaaaah!
29 juni 2009, 11:09
Dennoman
Nee, 't is degiëne voor zover ik weet, mor 't is idd wel e zoal :p
29 juni 2009, 14:18
Doederik
ok, want in aentwaerpe is er duidelijk verschil tussen iën en giën on den iëne kaent, en "degeen/degene", die ook historisch van mekaendere verschille. Mor a'gij et zegd:)
29 juni 2009, 15:23
Grytolle
okee dan gebruiken we gewoon degeen maar degiên in ontkennende zinnen!!!

/Grytolle, zotten taalbouwer
29 juni 2009, 16:35
Anoniem
...lol
17 mei 2016, 19:26
Anoniem
hallo
17 mei 2016, 19:28
Anoniem
wa zegt ge teige nen doewve da een kieke wil kowepe ?
"moete gij a kieke hemme!!!"
17 mei 2016, 19:29
Anoniem
lebbers veu elle me elle groewet bakkes, beze van de deze iksdrei (xxx)
17 mei 2016, 19:33
Anoniem
sjit me gat jukt
17 mei 2016, 19:33
Anoniem
aje moe kann moe je kann
17 mei 2016, 19:34
Anoniem
Charlotte heeft zin in standje 69
17 mei 2016, 19:36
Anoniem
dorien heeft zin in nen passoa en een nen goeie muil
17 mei 2016, 19:45
Anoniem
ni te preuper he
pag. 1 2