Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

goh + imperatief
pag. 1 2
9 juli 2010, 12:30
Krommenaas
'k zee derzjust tege m'ne kleine toeng da Lotte 'em nor de badkamer meenam oem 'em in te smre meh e zalfke

"allee, goh lot oe laten insmre"

is dad een correcte construcse? Aentwaerps of Vloms?
9 juli 2010, 12:40
Grytolle
ik vat dad op als:

allee, goh, lot oe laten insmre

dus ist een tussewaerpsel, dan nen imperatief en dan nog ine
9 juli 2010, 18:54
Doederik
Volges mij correct Aentwaerps, ofda 't oek Vloms is weet ek ni.

Zelf gebruik ek et ni denk ek (of aenders misschin onbewust), mor 'k kwam et overlest tegen in een aantal nief boeke da 'k in de Slechten od gekocht.

De Antwerpenaar als Taalvirtuoos (Armand de Lattin):
gonnolet (ga haal het)

volges mij nog in nen aendere mor me' der efkes deur te blajere vin ek et ni.
Ofda dad ierboven etzelfsten is is moelijk uit te make, want in gebruikelijke slechte antw. spelling, mor oewel da-g-et mij ist il raar overkwam dee-g-et mij iig wel denken on 'tgeen da' ge just postte.

Ik zou et iig interpreteren as goh-n-ol-et < goh old et, ga, haald het!
10 juli 2010, 08:12
Krommenaas
interessaent da 't gon ol et is!
10 juli 2010, 10:20
Grytolle
mss:

gon ol et < ga en haal het

dus den ouwe concurrent van "ga... inf": "ga en verbogen-vorm"
21 ogustus 2010, 16:29
Anoniem
Grytolle, awen avatar ee gedoeme zon moestash asdakik in 't echt em...

Eigentlak moette tegen awe kleine zeggen: 'god oe laten insmeren' (in 't Ollands: gaat u laten insmeren). Ik dengk da 'goh oe late' gi goed Aentwaerps is :-).

Klingt messchien eigenaardig, mor dengt is on 'al gonde, gondeweg' wor asda die 'd' oek inzit. Of 'godde gollen oek?', gaat gijlie ook.

Ik erinner ma van vruger (man bomma, 1875) oek de vrm 'god ollet', gaat-haalt-het, naast 'gon ollet'.

Veul rijker as Ollands, Aentwaerps...
21 ogustus 2010, 16:33
Moestash
Pardong, ee mannekes, din anoniem ierbove da ben ekik, Moestash... 'k was ni ingelogd.
22 ogustus 2010, 07:09
Doederik
Lid van de Snorrenclub dan?;)
22 ogustus 2010, 16:41
Moestash
Neeje, Doederik, ten iste hemmek oek nog nen baard en da mag ni, en ten twide zen 't nogal togangers, en da ben ekik ni (wa da ni wilt zegge da 'k gen bolleke mag, hee!). Mor ik krijg altad wel nen hop duimen en gejuich as ze ma aereges zing.
25 februare 2011, 20:53
cyruske2
ik ving t antwaarps zon schoon tol ik kan ni zonder
16 februare 2012, 22:10
Doederik
Et lief van ons mae zee derjust on den tellefon: "goh kekt ne keer (ofda' ze wakker is)".

't Is er ine van Sinneklaas en dus ni' van 't stad, dus 'k neem aan da 't wijer (?) verspreid is in Vlndere.
17 februare 2012, 16:26
Grytolle
Mss meh weggevallen "en" orsproenkelak? gaat en kijkt <-> ga kijken
zweeds: g och titta
engels: go check (interpreteerbor as dubbelen infinitief, just gelak in "sit and" "stand and" etc)
17 februare 2012, 22:41
Doederik
Den overinkomst meh et Engels was mij oek al oepgevalle - go take a look, go wash your hands, etc.

Of da' der een "en" nodzakelijk is weggevallen of ni, kan ek ni' zegge tenzij dad uit ouwer (middel)nederlands zou blijke da' die der ot ee' gestaan.
17 februare 2012, 23:23
Grytolle
jot, god dad is gon uitzuke ;)
18 februare 2012, 16:29
Doederik
Ikke? :P
Ik zen content zonder 'en' dertusse, ik zien ni in vrwad a' die dertusse zou mutte gedocht wrre :PPS ik zen ni' zeker da 2x gaan in di zin de beste keus is... mor nau begin ek zelf oek te twijfele!
18 februare 2012, 16:48
Doederik
Dees zou wijzen oep e weggevallen 'en', toch in et Engels:

http://www.englishforums.com/English/GoSeeComeSee/pmwmz/post.htm

Allez, aangezing da' ze zegge da-g-et in et Brits mh "and" is, en in et Amerikaans zonder. Wad a' zou kunne betikene dad in alle geval in et Engels, den Britse vrm et oudsten is, en den Amerikaanse de joengste?___

'k Zing just da' da' gecopypeest is van
lange link

Mor of ge 't meh et Nederlands/Aentwaerps kund vergelijke, zen ek nog ni imol zeker van.
Z'emmen et namelak ok over 'to come' (come see), en daar is et zoewel in et Nederlands as in 't Vloms oek zonder "and": komd zing, kom kijken, enz.

Dus imol parallel loep et ok ni.
18 februare 2012, 20:03
Grytolle
as vaerderen input: ook die construcsen is meh int zweeds: kom och titta
18 februare 2012, 21:00
Doederik
da weet ek :p in't Noors oek

Mor 't is ni oemda 't in een aender taal meh "en" is, da 't daaroem wild zegge da 't in 't Nederlands oek zoe is.
Van mijnen taalkundeprof mochte we not ni waerke meh 'onzichtbaar' foneme en aender onzichtbaar woordsjes/zinsdile, a' g'et ni kund zing dan is et er ni :P
('k weet wel ni wad a' zijn mining is over bv d'aentwaerpse [d], dor zou ek dan wel curieus achter zen)

ps 't is varder :P
18 februare 2012, 21:32
Doederik
Nog een aender veurbeld woroem da 't ni uitmokt ofda 't zweuds of 't neurs of 't eungels 't emme:

Al dees 3 talen emmen ammol nen infinitiefmarker, to//at.
Et feit da-g-et Nederlands/Aentwaerps dees minder gebrkt, wild ni' zegge da' g'overal in et Aentwaerps/Nederlands een 'onzichtbaar' veurzetseltje mut bijverstaan.

to eat/ eta/at ta: eten. Der is gin reden oem aan te neme dad ier et Nederlands een weerspiegeling is van "(te) eten"; oek al emmen al die aender talen ier wel e veurzetsel.
18 februare 2012, 21:38
Grytolle
ah, zjust! "verkrt"!

k bedoel allin mor da 't de theorie enigszins steund daget in t nederlands er gewest ee :p 't lekt mij vanzelfsprekend da goh + imp en ev andere gelijkaardige een eige groepke zen gon vrme

kerinner mij uit de lesse nederlandse taalgeschiedenis in gothenburg da dinges gelak "staat en spreekt" en "staat te spreken" etc langen tijd neffenin bleve beston

in elk geval, as we efkes meuge aanneme da 't ot "gaat en laat" ee' gite, dan kunne m'allin mor vaststelle da "goh lot" een afwijkend geval is tegenover al d'aender construcses wor da 't allin mor gevolgd kan wrre deur een infinitief of een te-infinitief

en d'aentwaerpse [d].. 't lekt mij eigentlak duidelak da da gewon een vraag van lexicon is.. nen actieven assimilaseregel veronderstelle lekt mij een bikken onzinnerig, omda daar dan zoewizo lexicaal restrictses oep mut kome.. of da' ge 't beschouwd as ine vrm meh' verschillend' uitspraak volges de context of twi/drij vrme worvan de context de keus bepold lekt mij ok ni echt een nuttige discusse.. kiesd der mor gewon iet en gebrk et consequent vr et didactisch gemak in de beschrijving :p
pag. 1 2