Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - De brug van Willebroek

Orig. "De brug van Willebroek"

Nen "evergreen of Flemish folk music", gelak da' de Wannes dees lieke zelf noemde toeng 'em et oêt is same meh' de rockgróep Zita Swoon oepvóerde.
Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Fonetische transcripse     
Ollandse vertaling

De brug van Willebroek

De brug van Willebroek
Ik moest nor e fiêst ba de keuning
[ik moest nor ë fiêst ba dë keuning]
Ik moest naar een feest bij de koning
intiemen dinee ba öm thuis
[intiemën dinnee ba-j-öm tuis]
intiem dinner bij hem thuis
dus vloog ek zoe fier as ne gieter
[dus vloog ëk zoe fier as në gietër]
dus vloog ik zo trots als een pauw
nor Laken in m'ne Rolls Royce
[nor Laakën in mënë ...]
naar Laken in mijn Rolls Royce
 
'k zat vol meh' verfijnde visióene
[k-sat-fol mé-fërfijndë vizjóenë]
ik zat vol met verfijnde visioenen
prinsesse zoe wit as de maan
[pringséssë zoe wit az-dë maan]
prinsessen zo wit als de maan
mor ik vloekte den blink van m'n schóene
[mor ik-floektë dën blink-fan mën schóenë]
maar ik vloekte de schoensmeer van mijn schoenen
et fiêst is ni deur kunne gaan
[ët fiêst is ni deur kunnë gaan]
het feest is niet door kunnen gaan
 
Refrein:
'k stoeng veur de brug van Willebroek
[kstoeng veur dë bruch-fan willëbroek]
Ik stond voor de brug van Willebroek
'k stoeng geblokkeerd on 't kanaal
[k stoeng gëblokkeert ont kanaal]
ik stond geblokkeerd aan het kanaal
'k stoeng veur de brug van Willebroek
[kstoeng veur dë bruch-fan willëbroek]
ik stond voor de brug van Willebroek
monster van ijzer en staal
[mongstër van ijzër én staal]
monster van ijzer en staal
 
'k zag onderde schepe passere
[ksag-ongdërdë scheepë passeerë]
ik zag honderden schepen passeren
auf wiedersehen how do you do
[auf wiedërzeen houwdóejóedóe]
auf wiedersehen how do you do
'k was ni oep diê rendez-vous
[kwas ni-j-oeb-diê ...]
ik was niet op die rendez-vous
want de brug van Willebroek was tóe
[want-të bruch-fan willëbroek was tóe]
want de brug van Willebroek was toe
 
 
Zoe kreeg ek nen brief van Jane Fonda
[zoe kreeg ëk nën brief-fan dzjeen fonda]
Zo kreeg ik een brief van Jane Fonda
een beld van een vrou nor m'n art
[ën bèlt-fan ën vrou nor mën art]
een beeld van een vrouw naar mijn hart
of da'k nor eur villa wou kome
[ov-dak nor eur villa wou koomë]
of ik naar haar villa wou komen
m'n stem ad eur zinne verward
[mën stém ad eur zinnë vërwart]
mijn stem had haar zinnen verward
 
vervuld van de zwóelste gedachte
[vërvult-fan dë zwóelstë gëdachtë]
vervuld van de zwoelste gedachten
verliet ek m'n uis en m'n straat
[vërliet ëk mën uiz-én mën straat]
verliet ik mijn huis en mijn straat
mor Jane zit nog altijd te wachte
[mor dzjeen zit nog altijt të wachtë]
maar Jane zit nog altijd te wachten
of ga ba een aender oem raad
[of-chaa ba-j-ën aendër oem raat]
of gaat bij een ander om raad
 
(refrein)
 
Ik moest nor de Vlomse regering
[ik moest nor dë vlomsë rëgeering]
Ik moest naar de Vlaamse regering
der was nog e plötske vakaent
[dër was nog ë plötskë vakaent]
er was nog een plaatsje vacant
ba 't Vloms cultureel ministere
[bat-floms kultureel ministeerë]
bij het Vlaams cultureel ministerie
oep d'oêgste verdieping van 't laend
[oeb-doêchstë vërdieping vant laent]
op de hoogste verdieping van het land
 
ik zag mah al zitte gloriëre
[ik-sach ma-j-al zittë glorjeerë]
ik zag mij al zitten gloriëren
meh oêpe zwart geld in m'n aend
[mé-j-oêpë zwart-chèlt in mën aent]
met hopen zwart geld in mijn hand
mor ik schiê liever uit meh blagere
[mor ik schiê lievër uit mé blageerë]
maar ik hou liever op met schertsen
'k zen alverwege gestraend
[ksén alëvërweegë gëstraent]
ik ben halverwege gestrand
 
(refrein)
 
En moet ek vör iêwig vertrekke
[én moet ëk för iêwëch fërtrékkë]
En moet ik voor eeuwig vertrekken
is 't meh' de schoên liekes gedaan
[ist mé të schoên liekës-chëdaan]
is het met de mooie liedjes gedaan
dan laat ek m'n leve ni rekke
[dan laat ëk mën leevë ni rékkë]
dan laat ik mijn leven niet rekken
ik maak mah geriêd oem te gaan
[ik maak ma gëriêt oem të gaan]
ik maak mij gereed om te gaan
 
en zou ek te laat arrivere
[én zou-w-ëk të laat arriveerë]
en zou ik te laat arriveren
in otel Onze Lieven Iêr
[in otèl ongzë lievën iêr]
in hotel Onze Lieve Heer
dan weet ek me wel t'excusere
[dan weet ëk më wèl tékskuzeerë]
dan weet ik me wel te excuseren
ik zeg on den eilige Pier
[ik-ség on dën eilëgë pier]
ik zeg aan de heilige Petrus
 
(refrein)
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!