Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Katastroof - Roêzegeur en maneschijn

Orig. "Rozegeur en maneschijn"

Ingetipt deur Grytolle
Aentwaerpsen tekst  

Roêzegeur en maneschijn

jarelaenk zen ek on den draenk
menne króegbaas gefd me staenk vör daenk
góe petrol, m'nen bak góe' vol
stampt 'em onder mijnen ol
smeêrd 'em gau meh oe zwijnerij
mokt rap da' ge buit nzij
jarelaenk zen ek on den draenk
enkel staenk vör draenk
 
'k zen getroud, m'ne schattenbout
slaagd mij alted bont en blaud
a 'k m'nen bek opetrek
krij 'k da kreng oep mijne nek
bakkes tóe, oêrd et góe
'k slaag oe blaffeture tóe
'k zen getroud, doêdsbenaud,
dagelijks bont en blaud
 
refrein:
o, o, o, o, 't lêve kan toch prachtig zijn
o, o, o, o, roêzegeur en maneschijn
o, o, o, o, 't kot wörd ier te klein
 
'k ree m'nen bak, ne Caddillac
meh ne smak in de prak
't liep uit d'aend want noh der aend
vloog m'n kear dan nog in braend
't was te zot, 'k wier begod
deur de rijkswacht bijgemot
meh ne smak in de prak
waar is nae et wrak?
 
'k was is oêt gêre doêd
'k docht "ik doeng et nau of noêt"
'k nam een tou en ik kroop algau
in de keuken oep de schou
flap en krak en 't koêrke brak
m'ne zak viel flak oep de poempbak
'k was is oêt gêre doêd
nae kan 'k tege ne stoêt
 
(refrein)
1 reakse
Grytolle 16 december 2009, 14:20
is petrol hier onzijdig?
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!