Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Katastroof - 't Zweuds lieke

Orig. "Tzweuds lieke"

Ingetipt deur Grytolle
Aentwaerpsen tekst  

't Zweuds lieke

refrein:
wette wa nah, wette wa nau, wette wa nau, wette wa nau?
en 't Zwödse gerlse komke hier oem foefke te ferven (2x)
 
shnoddevöd ed kakpepier
kontedoek veul trinke bier
shwemke in de fjeurde vol plesant
bloêtke leup et tetteshwier
flupke poep siede fan ier
scheteprötte shtinke ambetant
 
(refrein)
 
shtokkebreud lek shmeurebreud
loore shpeule bleute fleut
piemel reut we neuke feel te feel
poeshke swart oh poeshke blond
bibbergatte bleute kont
piemelmütshe manner shteive steel
 
(refrein)
 
sauna sitter warmen ier
bleute foeffe veul plesier
we hangen iere greute shvenne eut
gereuke salm ed haring fish
shtinke norshke eland pish
mor shmosse med de weuve iêl veul leut
 
biddekwitte peutefeulk
bleute leuper swibberkeut
mir benke euk nen blonde fjeurdekleut
kom en ier meh ölebier
abba weuve veul plesier
Katastroof vier hiête beuke stier
 
(refrein...)
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!